Всеки трети хипертоник има и коронарна болест на сърцето, добрият контрол на артериалното налягане води до намаляване на сърдечно-съдовите събития


Бизопролол/Амлодипин – очаквано добра комбинация
проф. Е. Трендафилова, НКБ София

Амлодипин намалява централното аортно налягане, което от своя страна е отговорно за сърдечно-съдовите събития, това прави комбинацията амлодипин с бизопролол особено подходяща
Бизопролол/Амлодипин – очаквано добра комбинация
проф. Е. Трендафилова, НКБ София

Повишената сърдечна честота е маркер за повишен сърдечно-съдов риск дори при контролирано АН и е предсказващ фактор за СС събития при пациенти с АХ


Бизопролол/Амлодипин – очаквано добра комбинация
проф. Е. Трендафилова, НКБ София

Бизопролол има място в лечението на пациентите на всеки етап от сърдечно-съдовия континуум, има силен дозозависим ефект, запазващ се 24 часа и през годините
Бизопролол/Амлодипин – очаквано добра комбинация
проф. Е. Трендафилова, НКБ София

Фиксираната комбинация води до по-добро придържане към терапията и съответно по-добър контрол на АН и редукция на сърдечно-съдовия риск


Бизопролол/Амлодипин – очаквано добра комбинация
проф. Е. Трендафилова, НКБ София

Препоръки за приложение на комбинацията Бизопролол/Амлодипин и доказателства за предимствата на фиксираната комбинация
Бизопролол/Амлодипин – очаквано добра комбинация
проф. Е. Трендафилова, НКБ София

Анемия в старческа възраст


Анемията при възрастни хора има комплексен и мултифакторен произход. Доказано е, че нива на хемоглобин под 120 g/L при мъже над 66 години водят до трикратно увеличение на смъртността.
Проф. Людмила Матева, дмн, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”

Заболяванията на ГИТ са най-честата причина за желязо-дефицитна анемия.
Проф. Людмила Матева, дмн, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”

Анемия при сърдечна недостатъчност и бъбречни заболявания.
Всеки трети пациент със сърдечна недостатъчност е с анемия и/или железен дефицит, а всеки втори пациент с понижена гломерулна филтрация и нисък хемоглобин е с железен дефицит.
Проф. Людмила Матева, дмн, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”

Анемията е резултат от хронично бъбречно заболяване, но и причина за прогресията му.
проф. Боряна Делийска - Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Железният дефицит – ключов фактор за прогресия на бъбречно заболяване.проф. Боряна Делийска - Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Критерии за анемия и диференциална диагноза на желязо-дефицитната анемия в старческата възраст.

Проф. Людмила Матева, дмн, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”

Алгоритъм за поведение при анемия в старческата възраст

Проф. Людмила Матева, дмн, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”

Витамин С има много важно участие в метаболизма на желязото.

Проф. Людмила Матева, дмн, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”

Могат ли Н2 блокерите и инхибиторите на протонната помпа да доведат до желязо-дефицитна анемия?

Проф. Людмила Матева, дмн, специалист „Вътрешни болести” и „Гастроентерология”

Как да различим „стар“ от „болен“ бъбрек при възрастни?


проф. Боряна Делийска - Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Хиперурикемията влошава бъбречната функция при възрастни пациенти и води до хипертония резстентна на лечение

проф. Боряна Делийска - Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Нивото на пикочната киселина трябва да се поддържа в границите 230-360 микромола на литър според последните препоръки.

проф. Боряна Делийска - Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Протеинурията при артериална хипертония - важен индикатор за тежестта на бъбречна увреда.

проф. Боряна Делийска - Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Рамиприл/Амлодипин забавя прогресията на протеинурията и намалява сардечно-съдовия риск.

проф. Боряна Делийска - Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Съвременно лечение на диабетна невропатия според последния консенсус на Американската Диабетна Асоциация


Проф. д-р Михаил Боянов - ендокринолог

Актуални препоръки на Европейската асоциация по невропатна болка
Проф. Димитър Масларов - невролог 

Видове болка при диабетна невропатия
Проф. Димитър Масларов

Терапия и лекарства на първи избор при диабетна невропатия
Проф. Д. Масларов и Проф. М. Боянов

Хиперурикемията:
независим рисков фактор при сърдечно-съдовите заболяванияВижте гледната точка на водещите кардиолози и нефролози в България. Кое е разумното ниво на пикочна киселина, към което да се стремим?

Хиперурикемията – рисков фактор за артериална хипертония

„Хиперурикемията категорично е асоциирана с по-голяма честота на хипертонията“. Видео на доц.Иван Груев във връзка с наблюдаваната повишена честота на хиперурикемия в световен мащаб, което обобщава научните данни за:
- патогенетични механизми свързващи хипертонията и повишената пикочна киселина
- роля на хиперурикемията за прогресия на съдовата увреда, реналната дисфункция и съдовата атеросклероза, корелацията с таргетните органни увреди 

Български данни за хиперурикемия и сърдечна недостатъчност

„Над 40% от болните със сърдечна недостатъчност имат и хиперурикемия“ споделя проф. Борислав Георгиев от НКБ – София. Видеото изяснява механизма на клетъчна увреда при хиперурикемия и сърдечна недостатъчност, връзката на левопредсърдната функция при сърдечна недостатъчност и ремоделирането с нивата на пикочна киселина, ролята на подаграта за смъртния изход при сърдечна недостатъчност.

Хиперурикемия и захарен диабет

„Комбинацията диабет и хиперурикемия е още по-рискова отколкото самия диабет, който знаем че е еквивалент на коронарна болест“. Вижте заключенията на доцент Иван Груев – кардиолог от НМТБ за ролята на хиперурикемията при захарен диабет на базата на Brisighella Heart study и мета-анализите за сърдечно-съдова смъртност. Обръща се внимание кои стойности на пикочната киселина носят повишен сърдечно-съдов риск, връзката с глюкозата на гладно, ИБС, реналната дисфункция при захарен диабет и ефектите при постигнат контрол на пикочната киселина.

Хиперурикемията повишава риска от смърт при сърдечно-съдови заболявания

„Повишена смъртност от коронарни заболявания се отчита при увеличаване на пикочната киселина само с 1mg/dL” .

Професор Боряна Делийска обръща внимание на: 

• съвременните данни за коронарна смъртност
• рисковите фактори за хиперурикемия 
• наличието на J-крива на стойностите на пикочната киселина

Фактори повишаващи нивото на пикочната киселина


Кратко видео отговарящо на въпросите за метаболизма на пикочната киселина – пуринов и фруктозен, механизма по който пикочната киселина предизвиква съдова увреда и ефектите на различните лекарства върху нивото на пикочната киселина. Вижте сега, представено от доц.Иван Груев – кардиолог от НМТБ - София

Механизъм по който хиперурикемията предизвиква предсърдно мъждене

„Хиперурикемията има два ефекта върху предсърдните кардиомиоцити...” обобщава д-р Васил Трайков, председател на дружеството по кардиостимулация и електрофизиология в представяне по темата хиперурикемия и предсърдно мъждене. Какви са тези механизми и дали пикочната киселина стимулира отлагането на колаген можете да разберете в следващия видео материал.

Хиперурикемията повишава смъртността при хронична сърдечна недостатъчност

Професор Борислав Георгиев представя японско проучване при хронична сърдечна недостатъчност в следващото видео и заключава: „Хиперурикемията над 7mg/dL (>416mol/l) увеличава с 40% смъртността при хронична сърдечна недостатъчност“ . Вижте данните свързващи пикочната киселина със сърдечно-съдовата смъртност и доколко повишените стойности са маркер или независим предсказващ фактор за неблагоприятен изход. Друг акцент в експозето е, че дозите на allopurinol от 300mg и по-високи имат ефект за превенция на сърдечно-съдовите събития при сърдечна недостатъчност. 

Таргетни стойности на пикочната киселина и атеросклероза

„За всеобща изненада пикочната киселина излезе независим предиктор за субклинична атеросклероза” заключи доц.Иван Груев представяйки собствени клинични наблюдения при пациенти с възпалителни ставни заболявания. В настоящата видео сесия може да научите какви са таргетните стойности за пикочна киселина според EULAR и British society of Rheumatology. Отделено е внимание и на хипертониците с хиперурикемия в контекста на метаболитния синдром, при които се наблюдават ранни таргетни органни увреди.

Хиперурикемията - независим рисков фактор за предсърдно мъждене

„Имате ли болен с предсърдно мъждене, коригирайте пикочната киселина!“ съветва проф.Боряна Делийска на симпозиум посветен на терапия в старческата възраст. В рамките на изложението специалистът представи и последните данни, че хиперурикемията повишава риска за развитие на предсърдно мъждене с напредване на възрастта. Последните проучвания при над 200 хиляди пациенти показват, че повишената пикочна киселина повишава риска за предсърдно мъждене. При 11-годишно проследяване на пациенти с хиперурикемия в почти 80% при жените и близо 50% при мъжете се развива предсърдно мъждене. За повече информация – гледайте видео материала от събитието. 

Хиперурикемия и тромбоемболизъм? Има ли такава връзка?


Дали пациентите с хиперурикемия имат по-висока склонност към тромбоемболизъм? Вижте видеото с мнение по темата на д-р Васил Тайков, представено на последния конгрес по Кардиология. Представяйки скорошно проучване д-р Трайков споделя: „В групата с нисък риск с CHADS-VaSc 0-1, на които не бихме дали антикоагулант, честотата на левопредсърдна тромбоза се повишава, ако пациентите имат хиперурикемия“.

Алопуринол намалява смъртността при сърдечна недостатъчност

„Пациентите, които постигат желания прицел, го постигат с дози между 200 и 400mg allopurinol.“ обощава проф.Борислав Георгиев на симпозиум посветен на терапия в старческата възраст. Дозата на алопуринол според гломерулната функция и креатининовия клирънс, както и препоръките от 2018-а година за поведение при хиперурикемия и сърдечно-съдов риск, можете да научите от следващото видео с професор Борислав 

Доказателства, че хиперурикемията предизвиква предсърдно мъждене


„Стойностите на пикочната киселина над 416mol/l повишават до 3 пъти изявата на предсърдно мъждене в общата популация“ подчертава д-р Васил Трайков. При изследвания на диабетици с хиперурикемия, в някои от моделите риска за предсърдно мъждене се завишава до 6 пъти, коментира изтъкнатият специалист по електрофизиология, разглеждайки доказателствата за връзка между хиперурикемия и предсърдно мъждене в представеното видео.

Нови хоризонти за повлияване на пикочната киселина„Имаме нови хоризонти пред ксантиноксидазната терапия за понижаване на пикочната киселина“ споделя доцент Иван Груев. Алопуринол има ефект върху флоу-медиираната вазодилатация и стойностите на артериалното налягане според последни научни публикации. Научете повече във видео материала. 

Хронична сърдечна недостатъчност и хиперурикемияВидео на Проф. Йото Йотов с данни за честотата на хиперурикемия при сърдечна недостатъчност в българската популация и взаимовръзките между клиничните прояви на сърдечна недостатъчност и хиперурикемия


Обобщение на виртуална дискусия за Диабетна невропатна болка от проф.Димитър Масларов – невролог и проф.Михаил Боянов – ендокринолог